Sběrný dvůr pro živnostníky

Na konci roku 2017 bylo v Praze – Kyjích otevřeno nové zařízení. Společnost FCC Česká republika otevřela sběrný dvůr s překladištěm odpadu, který slouží firmám a živnostníkům (např. firmy nakládající s odpadem, stěhovací a úklidové firmy, subjekty z oblasti stavebnictví atd.).

V hlavní části areálu je překládací hala se čtyřmi zásobními prostory, ze kterých následně odpad putuje na koncové zařízení. Kromě toho je ve sběrném dvoře k dispozici 7 velkoobjemových kontejnerů. Pro příjem nebezpečných odpadů pak slouží uzavřená certifikovaná mobilní sběrna.

Celková kapacita provozovny je 95 tis. tun odpadu ročně. Sběrný dvůr v Kyjích bude také oficiálním velkokapacitním prostorem, který bude hlavní město využívat v případě přírodních katastrof apod.

Do sběrného dvoru v Kyjích se budou svážet především odpady od firem a živnostníků působících na pravém řeku Vltavy. Díky tomu nebudou muset vozidla s malým až středním objemem dojíždět do vzdálených zařízení. Výsledkem toho bude jak úspora času, tak i snížení produkce emisí výfukových plynů.

 

Výhody pro Prahu

Překládací stanice se nachází v těsné blízkosti malešické spalovny, dá se tedy předpokládat úzká spolupráce obou zařízení. Překládací stanice je potenciálním producentem spalitelného odpadu, který by díky svému přetřídění nezatěžoval ekonomiku spalovny nadměrnou produkcí škváry.

Vybudováním sběrného dvora s překladištěm odpadu vznikne Praze oficiální velkokapacitní prostor, se kterým by se mohlo počítat především během přírodních katastrof, jako byly např. povodně v roce 2002. Prostor by byl potřeba pro akumulovaný povodňový hygienicky závadný odpad. Stejně jako překládací stanice v Praze – Ďáblicích, by se stanice v Praze – Kyjích, mohla stát součástí dlouhodobého systémového řešení nakládání s odpady na území hl. m. Prahy.